Dopiero od spisu ludnościowego z 1822 r. dysponujemy wyodrębnionymi danymi dla dwóch głównych wyznań chrześcijańskich, a tylko dla wyznawców judaizmu od spisu z 1812 r.

Jeszcze w 1822 i 1825 roku katolicy stanowili zdecy­dowaną większość mieszkańców Wąbrzeźna (w 1825 r. 71% ogółu). Od tego jednak momentu następował stały spadek udziału katolików – do 39% w 1858 r., związany ze wspomnianym napływem do Wąbrzeźna niemieckich osadników. W łatach sześćdziesiątych udział katolików utrzymywał się na poziomie 39-40% ogółu mieszkańców. Co ciekawe, w latach 1828-1831 liczba katolików spadła aż o 23%, podczas gdy ewangelików o 14%, a Żydów już tylko o 3%, co pośrednio mogłoby świadczyć o Większe) śmiertelności Polaków w trakcie wielkiej epidemii cholery w 1831 r. Dopiero od lat siedemdziesiątych XIX w. katolików przybywało – do 56% w 1905 r.

Tabela 4. Mieszkańcy Wąbrzeźna w latach 1812-1905 według wyznania

  LUDNOŚĆ KATOLICY EWANGELICY INNI CHRZEŚCIJANIE MOJŻESZOWI
ROK OGÓŁEM                    
  LICZBA   % LICZBA   % LICZBA % LICZBA %
1812 836   808″     96.7   28 3,3
1815 783   727″     92.9   56 7,1
1822 1112 758   68,2 265   25.6 69 6,2
1825 1194 843   70.6 271   22.7 80 6,7
1828 1356 872   64.3 354   26.1 130 9,6
1831 1100 669   60.8 305   27.7 126 11,5
1834 1362 785   57.6 418   30.7 159 11,7
1837 1390 753   54.2 465   33,4 172 12.4
1840 1671 884   52.9 529   31.7 258 15,4
1843 2074 1029   49.6 754   36,4 291 14.0
1846 2465 1142   46,3 995   40,4 32B 13,3
1849 2573 1154   44,8 1046   40,7 373 14,5 .
1852 2566 1052   41,0 1129   44,0 385 15,0
1855 2985 1261   42.2 1322   44.3 402. 13.5
1856 2970 1170   39.4 1367   46.0 422 14,6
1861 3153 1267   40.2 1421   45.1 465 14,7
1867 3464 1369   39,3 1644   47,2 2 0.0 469 13,5
1871 3623 1472   40,6 1607   44,4 4 0.1 540 14,9
1885 4654 2159   46,4 1893   40,7 13 0,3 589 12.6
1895 5253 2561   48,8 2186   41,6 47 0,9 459 8,7
1905 7526 4225   56,2 2908   38,6 45 0,6 348 4,6

 

 

 

Odmiennie kształtował się udział ludności ewangelickiej, prawie wyłącznie niemieckiej. W latach 1831-1867 trwał stały jego wzrost – z 28% do 47%. Liczba ewangelików zwiększyła się wtedy z 305 do 1644 osób, co oznaczało średni wzrost roczny w wysokości 4,8%. W tym samym czasie stan katolików zwiększył się z 669 do tylko 1369 osób, a więc rocznie średnio o 2%. Potwierdza to tezę o niemieckiej imigracji w tym okresie. Szczególne jej nasilenie przypadało na lata 1840-1846, kiedy to średni wzrost liczby ewangelików wyniósł 9,5% rocznie. Od lat siedemdziesiątych XIX w. udział ewangelików obniżył się, aż do 38,6% w 1905 r.

W okresie przyspieszonego rozwoju gospodarczego na przełomie stuleci liczba katolików wzrosła w latach 1895-1905 z 2561 do 4225 osób (z 49% do 56%), tj. średnio o 5,1 % rocznie. Jednocześnie liczba ewangelików zwiększyła się z 2186 do 2908 osób, a więc tylko o średnio 2,9% rocznie, co świadczyło, że Niemcy mieli wówczas słabszy niż Polacy udział w imigracji do Wąbrzeźna.

Trzecią co do wielkości społeczność wyznaniową, a jednocześnie etniczną Wąbrzeźna stanowili Żydzi. Spis z 1772 r., a więc u progu rządów pruskich, nie wykazał ani jednego Żyda w Wąbrzeźnie, podobnie jak i w pozostałych ośrodkach miejskich ziemi chełmińskiej i michałowskiej. Dopiero w spisie 1812 r., z czasów Księstwa Warszawskiego, wymieniono 28 Żydów mieszkających w Wąbrzeźnie. W pierwszym spisie pruskim z 1815 r. ujęto 56 osób wyznania mojżeszowego. Byli to tzw. tolerowani Żydzi, nie posiadający obywatelstwa pruskiego. Polepszający nieco sytuację Żydów i przyznający im obywatelstwo pruskie edykt królewski z 1812 r. nie objął ze względów oczywistych swoim działaniem ziem, które w la­tach 1807-1815 wchodziły w skład Księstwa Warszawskiego. Również po ponow­nym wcieleniu ziemi chełmińskiej do państwa pruskiego nie objęto jej wspomnia­nym edyktem. Brak praw obywatelskich był także dla Żydów wąbrzeskich bardzo uciążliwy, gdyż nie mogli oni uzyskiwać praw miejskich ani nabywać na swoje nazwisko nieruchomości, tudzież swobodnie się osiedlać. Jeszcze w 1846 r. na 328 Żydów wąbrzeskich aż 314 nie posiadało obywatelstwa pruskiego. Mimo tych ograniczeń i dyskryminacji liczba Żydów wzrosła w Wąbrzeźnie w latach 1815- 1837 do 172 osób, a więc trzykrotnie (średnio o 5% rocznie), co wskazywało na ich imigrację. Szczególny przyrost ludności żydowskiej wystąpił w latach 1837- -1840, bo do 258 osób (średnio rocznie o 14%), a jej udział podniósł się do 15,4% ogółu mieszkańców, co było najwyższym poziomem w XIX w. Już w następnym sześcioleciu przyrost ten był bardziej umiarkowany. Zasadnicza zmiana w sytuacji Żydów wąbrzeskich nastąpiła pod koniec lat czterdziestych XIX w. Ordynacja przemysłowa z 1845 r. zniosła istniejące ograniczenia w uprawianiu przez Żydów niektórych zawodów. Ustawa emancypacyjna z 23 lipca 1847 r. przyznała Żydom prawa obywatelskie, nie dopuszczając ich jednak do pełnienia urzędów państwowych lub komunalnych, które łączyły się z funkcją sędziowską lub policyjną. Jednak dopiero konstytucja pruska z 1848 r. i jej zrewidowana wersja z 1850 r. uczyniła z Żydów pełnoprawnych obywateli państwa pruskiego, przynajmniej pod względem formalnym.

W Wąbrzeźnie w latach 1846-1849 liczba Żydów wzrosła z 328 do 373 osób; czyli o 4,3% średnio rocznie, a w latach 1849-1867 średnio o 1,3% rocznie, co świadczyło o zahamowaniu imigracji. Pew­nym wyjątkiem były lata 1867-1871, kiedy stan Żydów w Wąbrzeźnie zwiększył się z 469 do 540 osób, średnio rocznie o 3,6%, a ich udział do 15% mieszkańców. W okresie 1871-1885 liczba ich wzrosła tylko do 589, a więc przybywało ich rocznie zaledwie o 0,6%. Zapoczątkowana wtedy emigracja Żydów z Wąbrzeźna przybrała szersze rozmiary w następnym ćwierćwieczu, kiedy to ich liczba zmniej­szyła się z 589 osób w 1885 r. do 293 osób w 1910 r., udział zaś tej zbiorowości zmniejszył się do zaledwie 3,6% ogółu mieszkańców Wąbrzeźna. Bez wątpienia równie i Żydzi wąbrzescy brali udział w wędrówkach na zachód, w tym m.in. do Berlina, jakie ludność żydowska z północno-wschodnich prowincji podej­mowała w tym okresie.

Statystyka językowa prowadzona w państwie pruskim od 1834 do 1861 r. miała znaczne mankamenty. Po pierwsze, zaliczała do Niemców również i Żydów, jako osoby posługujące się językiem niemieckim. Po drugie, w przypadku Wą­brzeźna była ona w latach trzydziestych XIX w. wręcz bałamutna, gdyż w 1834 r. wykazywała, że osób posługujących się językiem polskim było zaledwie 25%, a w 1837 r. już tylko 17%, w sytuacji gdy katolicy stanowili odpowiednio 57,6% oraz 54,2% ogółu mieszkańców miasta (tab. 4 i 5). Prawdopodobnie zaliczano do ludności posługującej się językiem niemieckim wszystkie osoby w niemieckich gospodarstwach domowych, a więc również służbę domową czy uczniów narodo­wości polskiej, lub też tych Polaków, którzy znali język niemiecki. Bardziej wia­rygodne były wyniki spisów z lat czterdziestych i pięćdziesiątych XIX w., kiedy to wykazywano udział Polaków zbliżony do udziału katolików wśród ogółu mieszkań­ców, a w 1846 i w 1852 r. nawet wyższy. Mogłoby to świadczyć o istnieniu w Wąbrzeźnie jakiejś grupy polskich ewangelików, skoro nawet w 1905 r. wśród ewangelików wąbrzeskich było 35 osób z językiem niemieckim i innym, w danym przypadku polskim, oraz 1 osoba z językiem wyłącznie polskim. Z drugiej strony fakt, że w 1843 i 1861 r. liczby osób posługujących się językiem polskim i liczby katolików były identyczne, stwarza podejrzenie, że władze miejskie upraszczały sobie rejestrację językową, utożsamiając wszystkich katolików z Polakami. Nie można bowiem wykluczyć istnienia w Wąbrzeźnie również i katolików naro­dowości niemieckiej. Może świadczyć o tym niepublikowana i przeznaczona tylko do użytku służbowego statystyka narodowościowa ludności katolickiej przeprowa­dzona w 1872 r. Otóż w całej parafii wąbrzeskiej, obejmującej prócz miasta rów­nież i okoliczne wsie, na 2652 parafian było 2585 osób pochodzenia polskiego oraz 67 osób pochodzenia niemieckiego (2,5%), z tym że wśród nich tylko 6 mówiło wyłącznie po niemiecku, a 61 po niemiecku i po polsku. Trudno powiedzieć, jaka część tej grupy katolików pochodzenia niemieckiego mieszkała w samym mieście, gdzie według spisu z 1 grudnia 1871 r. było 1472 katolików. Według schematyzmu diecezjalnego na rok 1867 w parafii wąbrzeskiej było łącznie 2859 parafian, w tym na miasto Wąbrzeźno (wraz z Wybudowaniem i Plebanką) przypadały 1392 osoby, a pozostałe 1467 na okoliczne gminy wiejskie i obszary dworskie.

Ludność Wąbrzeźna według języka ojczystego w latach 1834-1861

Lata   1834 1837 1843 1846 1849 1852 1855 1858 1861
Ludność ogółem 1362 1390 2074 2465 2573 2566 2985 2970 3153
J. niemiecki” liczba 1022 1150 1045 1238 1458 1469 1797 1841 1886
  % 75,0 82,7 50,4 50.2 56.7 572 60.2 602 59.8
  liczba 340 240 1029 1227 1115 1097 1188 1129 1267
J. polski % 25,0 17,3 49,6 49,8 43,3 42,8 39,8 38,0 40,2

Źródło: Geheimes Sraatsarchiv Preussischer Kulturbesitz, Rep. A 181, Nr. 2213, 2214, 2216,

2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222.

Generalnie rzecz biorąc, tak jak spadkowi udziału katolików w latach 1843- -1861 z 49,6% do 40,2% ogółu ludności towarzyszyło zmniejszenie udziału lud­ności polskiej z 49,8% do 40,2%, tak wzrostowi udziału ludności katolickiej w la­tach 1871-1905 z 40,6% do 56,2% ogółu mieszkańców Wąbrzeźna odpowiadało zwiększenie udziału Polaków. O ile w 1861 r. stanowili oni 40,2%, to wliczając osoby „dwujęzyczne” skupiali w 1905 r. 52,8%, a w 1910 r. nawet 55;3% ogółu ludności Wąbrzeźna. Jednocześnie odsetek Niemców spadł z 45,1% w 1861 r. do 42,6% w 1905 r. i do 41% w 1910 r. Podobnie Żydzi, wydzieleni spośród osób deklarujących język niemiecki na podstawie przynależności wyzna­niowej, stanowili w 1861 r. 14,7%, w 1905 r. 4,6%, a w 1910 r. już tylko 3,6% ogółu mieszkańców miasta (tab. 4, 5 i 6). W tym ostatnim przypadku nastąpił absolutny spadek liczebny, związany ze wspomnianą wyżej emigracją tej ludności na zachód.

(…)

W 1867 r. po raz pierwszy zarejestrowano w Wąbrzeźnie inne wyznanie chrześcijańskie niż rzymskokatolickie i ewangelickie. Należały do niego 2 osoby. W 1885 r. było ich już 13, a w 1895 i 1905 odpowiednio 47 i 45 osób. W 1905 r. wśród 47 osób należących do tej grupy aż 44 posługiwały się językiem niemieckim. Byli ta baptyści, którzy rekrutowali się spośród osób, które opuściły Kościół ewangelicki. Głównym ich ośrodkiem były pobliskie Książki. W samym Wąbrzeźnie była to grupa marginalna, nie przekraczająca w 1905 roku 0,6% ogółu mieszkańców i raczej ustabilizowana liczebnie.

 

Kazimierz Wajda, Skład wyznaniowy i narodowościowy ludności, Historia Wąbrzeźna, tom I, pod redakcją Krzysztofa Mikulskiego przy współudziale Aleksandra Czarneckiego. Wąbrzeźno, 2005.